Μετάθεση ημερομηνίας πραγματοποίησης της Τακτικής Γ.Σ της Ομοσπονδίας έτους 2020

Μετά την απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας για τη λήψη μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της ανάπτυξης του κορονοϊού στη χώρα μας με την απαγόρευση πραγματοποίησης συνεδρίων και συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μετατίθεται για το μήνα Ιούνιο του 2020, ελπίζοντας να έχουν αρθεί έως τότε τα περιοριστικά μέτρα και να έχει βελτιωθεί η όλη κατάσταση.

Με εντολή προέδρου Δ.Σ

Παναγιώτης Μπέρδος
Πρόεδρος Π.Ο.Ο.

Αναθεώρηση του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ορνιθολογίας (Π.Ο.Ο)

Με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, αποφασίστηκε η ανασύσταση της επιτροπής για την αναθεώρηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας.

Η νέα τριμελής επιτροπή θα καταρτήσει το προσχέδιο του νέου καταστατικού και θα το υποβάλλει σε προκαθορισμένο χρόνο στο Δ.Σ και στη συνέχεια στους συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Μετά την υλοποίηση των ανωτέρω, θα συγκληθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση για την οριστικοποίηση του νέου Καταστατικού.

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου και δίκαιου καταστατικού προσαρμοσμένου στα δεδομένα της εποχής μας είναι υψίστης σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδίας, αλλά και των μελών - συλλόγων της, για αυτό το λόγο ζητά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιδείξουν την ανάλογη συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Ομοσπονδιακή Ομάδα Συνοδών Πτηνών Συντροφιάς

Σύμφωνα με το εδάφιο 6β του Ομοσπονδιακού Κανονισμού της Π.Ο.Ο. με θέμα <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση> προβλέπεται ομάδα συνοδών πτηνών συντροφιάς για την μεταφορά των πτηνών των εκτροφέων της Ομοσπονδίας στον εκάστοτε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση.

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, της 15-12-2019, συγκροτήθηκε η Ομοσπονδιακή Ομάδα Συνοδών Πτηνών Συντροφιάς, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη, που ανήκουν σε συλλόγους της Π.Ο.Ο:

    α. Μακρής Παναγιώτης,
    β. Κατάκαλος Κωνσταντίνος,
    γ. Γιαννόπουλος Νικόλαος,
    δ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος,
    ε. Μπετουλιάνος Απόστολος

Τα καθήκοντα των συνοδών της ανωτέρω ομάδας βρίσκονται αναλυτικά στο ομοσπονδιακό κανονισμό  <Συμμετοχή πτηνών συντροφιάς στο παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση>.

Τα μέλη της ανωτέρω ομάδας, με την ιδιότητα του συνοδού, αναφέρουν και ενημερώνουν μόνο στην Ομοσπονδία και όχι τους συλλόγους της Ομοσπονδίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητείται από τους συλλόγους της Ομοσπονδίας η  έγκριση για την διάθεση τους στην Ομοσπονδία κάθε χρόνο, απλά η Ομοσπονδία θα ενημερώνει τους συλλόγους με την χρησιμοποίηση κάποιων από αυτούς που στελεχώνουν την Ομοσπονδιακή Ομάδα Συνοδών για κάθε παγκόσμιο διαγωνισμό – έκθεση πτηνών συντροφιάς.

Επισημαίνεται στους συλλόγους ότι πρέπει να μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου των συνοδών και σε περίπτωση που κάποιος σύλλογος αποδεδειγμένα δημιουργεί προβλήματα στο έργο των συνοδών θα λογοδοτεί στην Γ.Σ ή στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Πρόσκληση στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ο.

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 δεν πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, λόγω μη προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019, στις 10:30 το πρωί, στο cafe Metro, επί της οδού Σάμου 58, απέναντι από το Σταθμό Λαρίσης, στην Αθήνα.

Κατά τα άλλα, το θέμα της Γ.Σ, το πρόγραμμα και το δικαίωμα συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών - συλλόγων ισχύουν σύμφωνα με τη προηγούμενη πρόσκληση.

Σελίδα 1 από 30