ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

 

 

Αθήνα 25 Ιουνίου 2006,

20 Μαίου 2018 (τροποποίηση άρθρου 15),

12 Μαίου 2019 (τροποποίηση άρθρου 17 και Παραρτήματος ‘Α’)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

Η Ένωση κριτών (Ε.Κ) είναι το Τεχνικό Εκτελεστικό Όργανο της Ομοσπονδίας που συγκεντρώνει και εκπροσωπεί τους εκτροφείς δοκιμασμένης ορνιθολογικής ικανότητας στους οποίους θα αναγνωριστεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα επόμενα άρθρα και παραρτήματα του παρόντος κανονισμού η ικανότητα να κρίνουν τα εκτιθέμενα πτηνά σε επίσημες ορνιθολογικές εκδηλώσεις. Όλες οι αποφάσεις της Ε.Κ θα ισχύουν μετά την επικύρωσή τους από το Δ.Σ της Π.Ο.Ο
Απόρριψη αποφάσεων της Ε.Κ μπορεί να γίνεται από Δ.Σ της Π.Ο.Ο μόνο για λόγους ουσίας και αξιοπιστίας. Το χρονικό διάστημα για την απόρριψη μίας απόφασης της Ε.Κ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 60 ημερών από την επίδοσή της στο Δ.Σ της Π.Ο.Ο. Εάν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, θεωρείται πως η έγκριση έχει δοθεί και η απόφαση δεσμεύει την Π.Ο.Ο

ΑΡΘΡΟ 2

Στην Ε.Κ θεσμοθετούνται τα παρακάτω όργανα:

Γενική συνέλευση των Κριτών
Πρόεδρος της Ε.Κ
Σχολή Κριτών
Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ απαρτίζεται από όλους τους κριτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με ευθύνη του Δ.Σ της Ε.Κ και πρόσκληση του Προέδρου της προς τα μέλη.
Η Συνέλευση ισχύει με ιδία παρουσία η με εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε κριτής μπορεί να φέρει μόνο μία εξουσιοδότηση από άλλο κριτή. Το Δ.Σ της Ε.Κ είναι τριμελές, αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και η ανάδειξή του γίνεται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ της Ε.Κ. Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο κριτής που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, Αντιπρόεδρος ο δεύτερος σε αριθμό ψήφων και Γραμματέας ο τρίτος σε αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο αρχαιότερος και σε περίπτωση ισοψηφίας αρχαιότερων γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 4

Η εγγραφή στα μητρώα της Ε.Κ γίνεται μέσω εξετάσεων ικανότητας που θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.
Δίδεται η δυνατότητα εγγραφής χωρίς εξετάσεις στο μητρώο κριτών σε άτομα αποδεδειγμένης και αναγνωρισμένης ικανότητας κριτή αφού πρώτα εγκριθεί η εγγραφή τους στο μητρώο της Ε.Κ από τη Γ.Σ με ποσοστό 60% τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών της η το 80 % των παρόντων στη ψηφοφορία μελών της με δικαίωμα ψήφου. Με την ίδια διαδικασία δίδεται επίσης η δυνατότητα εγγραφής χωρίς εξετάσεις στο μητρώο κριτών σε άτομα αποδεδειγμένης και αναγνωρισμένης ικανότητας κριτή από άλλη αντίστοιχη ένωση του εσωτερικού η του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 5

Η Ε.Κ διοικείται από ένα τριμελές Δ.Σ που ονομάζεται Δ.Σ της Ε.Κ . Αρμοδιότητά της είναι:

α. Να δώσει τις απόψεις που ζητούνται από την Π.Ο.Ο στα:

Γενικά κριτήρια εκτιμήσεως και κρίσεως που προτείνονται από τις Τεχνικές Επιτροπές και προτάσεις αλλαγών η βελτιώσεών τους, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις που τυχόν θα προκύπτουν.

Προβλήματα σχετικά με τη κρίση η τη γενικότερη συμπεριφορά των κριτών.

β. Να ρυθμίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δόκιμων κριτών και ειδικότερα:
Να ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής των δόκιμων κριτών στις ομάδες προετοιμασίας και εκπαιδευτικών κρίσεων που οργανώνονται στη διάρκεια των Εκθέσεων (Πανελληνίων, Ομοσπονδιακών και Τοπικών διαγωνισμών), η σε ειδικά σεμινάρια κρίσης με την επίβλεψη και τη καθοδήγηση καταξιωμένων διεθνών κριτών που καλούνται για το σκοπό  αυτό.

γ. Να προτείνει και να στηρίξει την υποψηφιότητα των καλύτερων κριτών της Ε.Κ για Διεθνείς.

δ. Να έχει τη Διεύθυνση του Οργανωτικού και Πειθαρχικού μέρους και ειδικότερα να:

 • Επικυρώνει την εγγραφή των νέων κριτών,
 • Τηρεί και να ενημερώνει τον κατάλογο κριτών,
 • Φροντίζει για τη πιστή τήρηση των άρθρων του κανονισμού από τους κριτές,
 • Προστατεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.
 • Ενημερώνει το Δ.Σ της Π.Ο.Ο για τυχόν παρεκτροπές εκτροφέων και παρεμπόδιση των κριτών στο έργο τους,
 • Ενημερώνει το Δ.Σ της Π.Ο.Ο για πιθανές ελλείψεις που δυσκολεύουν το έργο τους στις εκδηλώσεις των μελών – Συλλόγων.

 ΑΡΘΡΟ 6

Είναι αρμοδιότητα του Προέδρου της Ε.Κ :

 1. Να αντιπροσωπεύει την Ε.Κ στο Δ.Σ της Π.Ο.Ο και στα λοιπά Ομοσπονδιακά όργανα όπου συμμετέχει δικαιωματικά με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου.
 2. Να συγκαλεί και να προεδρεύει στη Γ.Σ της Ε.Κ
 3. Να προεδρεύει στην Εξεταστική Επιτροπή για την εξέταση των δόκιμων κριτών.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Θέση του Προέδρου της Ε.Κ είναι ασυμβίβαστη με αυτές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου η του Γραμματέα του Δ.Σ της Π.Ο.Ο.

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Ε.Κ σε περίπτωση απουσίας του η κωλύματος.

Ο Γραμματέας της Ε.Κ φροντίζει για τη τήρηση και τη φύλαξη του Βιβλίου των αποφάσεων, των καταλόγων των κριτών, της περιουσίας της Ε.Κ και της σχετικής λογιστικής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 8

Η Ε.Κ περιλαμβάνει στο δυναμικό της τους ενεργούς κριτές. Οι ενεργοί κριτές διακρίνονται σε κριτές Ειδικότητας, Κατηγορίας, Διεθνείς και Επίτιμους.

α. ΚΡΙΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κριτές Ειδικότητας είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κατά περίπτωση συνημμένο παράρτημα διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Π.Ο.Ο σαν κριτές συγκεκριμένων ειδών που αποτελούν τμήμα μόνον των υπαρχουσών κατηγοριών.

β. ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κριτές Κατηγορίας είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο συνημμένο κατά περίπτωση παράρτημα διαδικασιών του παρόντος κανονισμού, και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Π.Ο.Ο σαν κριτές σε μία η περισσότερες κατηγορίες πτηνών που αναγνωρίζονται από την Διεθνή COM.

 γ. ΚΡΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Κριτές Διεθνείς είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Διεθνούς COM.

δ. ΚΡΙΤΕΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Κριτές Επίτιμοι ονομάζονται οι κριτές που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους η τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος ΄΄ τιμής ένεκεν΄΄ για διακεκριμένες υπηρεσίες στους σκοπούς της Ομοσπονδίας και της Ορνιθολογίας γενικότερα.

ΑΡΘΡΟ 9

Η παραίτηση ενός κριτή υποβάλλεται μόνο στο Πρόεδρο της Ε.Κ

ΑΡΘΡΟ 10

Με τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας του ο κριτής τίθεται εκτός των ενεργών κριτών και αυτομάτως ονομάζεται επίτιμος κριτής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 11

Όλοι οι ενεργοί κριτές είναι στη διάθεση της Ε.Κ για τοπικούς, περιφερειακούς, Ομοσπονδιακούς, Διεθνείς Διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

ΑΡΘΡΟ 12

Ο διορισμός των κριτών γίνεται με βάση τα παρακάτω:

α. Η Ε.Κ πριν τον διορισμό των κριτών θα λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα των συλλόγων μελών της για το τρέχον έτος και θα καταρτίζει σχετικό πρόγραμμα. Οι Σύλλογοι - μέλη μπορούν να επιλέξουν ονομαστικά τους κριτές που επιθυμούν για το Διαγωνισμό τους αρκεί να έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων την αποδοχή και τη συναίνεση των προτεινόμενων κριτών.

β. Αν τα αιτήματα διορισμού κριτών των συλλόγων δεν είναι ονομαστικά η οι προτεινόμενοι από τους Συλλόγους κριτές κωλύονται, η Ε.Κ προχωρά σε διορισμούς κριτών από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών της με γραπτή ανακοίνωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία Έκθεσης, και είναι υποχρεωτικός για τους εγγεγραμμένους κριτές.

γ. Οι Σύλλογοι - μέλη μπορούν να απευθύνονται και σε κριτές άλλων χωρών. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ειδοποιηθεί η Ε.Κ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι ξένοι κριτές που θα προσκληθούν να είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή COM.

δ. Οι κριτές δεν μπορούν να αρνηθούν το διορισμό τους παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Τους λόγους αυτούς θα εξετάζει ο Πρόεδρος της Ε.Κ και αν τους κρίνει βάσιμους θα φροντίσει για την αντικατάστασή του.

ε. Η Ε.Κ μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή μελών της σε εργασίες κρίσης που αφορούν Διαγωνισμό άλλης Ομοσπονδίας η ανεξάρτητου Συλλόγου του εσωτερικού η του εξωτερικού, αφού όμως προηγηθεί η κατά περίπτωση έγκριση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 13

Οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά την εφαρμογή του καταστατικού και των Ομοσπονδιακών Κανονισμών εφαρμόζοντας τα κριτήρια Κρίσης και Εκτίμησης που έχουν επικυρωθεί από την Ομοσπονδία με πρόταση των Τεχνικών Επιτροπών.

ΑΡΘΡΟ 14

Ο κριτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι εξισωμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας σαν δημόσιος λειτουργός, και με αυτή την ιδιότητα θα προστατεύεται.

ΑΡΘΡΟ 15

Σαν υποψήφιοι Δόκιμοι κριτές μπορούν να εγγραφούν στη Σχολή Κριτών μόνο τα ενεργά μέλη των ενεργών συλλόγων της Π.Ο.Ο.

Ενεργό μέλος ενός συλλόγου θεωρείται το μέλος που είναι ενεργός εκτροφέας πτηνών συντροφιάς, έχει πληρώσει την τακτική ετήσια συνδρομή του και δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Ενεργός σύλλογος θεωρείται ο σύλλογος που έχει πληρώσει την τακτική ετήσια συνδρομή του και δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Οι ενεργοί κριτές πρέπει να είναι ενεργά μέλη στο σύλλογο τους και ο σύλλογος τους να είναι ενεργός σύλλογος στην Π.Ο.Ο. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν νοείται η ύπαρξη ενεργού κριτή στην Π.Ο.Ο.

Σε περίπτωση που κριτής από ξένη χώρα, εκτός Ελλάδας, επιθυμεί την ένταξη του στην Ένωση κριτών της Π.Ο.Ο, τούτο μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον ο ξένος κριτής ενταχθεί σε ενεργό σύλλογο της Π.Ο.Ο.

Ενεργός κριτής της Π.Ο.Ο δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και κριτής άλλης Ελληνικής Ομοσπονδίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Έσοδα της Ε.Κ θα είναι η ετησίως προτεινόμενη και εγκρινόμενη από τη Γ.Σ της Π.Ο.Ο οικονομική βοήθεια, και η ετήσια εισφορά των μελών της Ε.Κ που καθορίζεται σε ποσό ίσο με το 1/6 της χαμηλότερης σε ύψος ετήσιας συνδρομής ενός απλού μέλους προς Σύλλογο – μέλος της Π.Ο.Ο. με ελάχιστη καταβολή τα 5 € (ευρώ) Οικονομικός απολογισμός της Ε.Κ θα υποβάλλεται ετησίως στην Γ.Σ της Π.Ο.Ο με ευθύνη του Προέδρου της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες της Ένωσης Κριτών και οι διαδικασίες εκπαίδευσης των μελλοντικών κριτών, η Ένωση Κριτών προσκαλεί  τους υποψήφιους δόκιμους κριτές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έως 30.06.2019 σε συνεργασία με τους συλλόγους τους.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΟΚΙΜΟΙ ΚΡΙΤΕΣ  Κατηγορίες D,E,F,G,H, i-J/N, O, P.

                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα 12 Μαίου 2019

ΑΡΘΡΟ 1

Η αίτηση (*) για την εγγραφή ενός δόκιμου κριτή στην Ένωση Κριτών γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο που ανήκει ο υποψήφιος και αποστέλλεται στον γραμματέα της Ένωσης κριτών (Ε.Κ). Η Ε.Κ υποχρεούται να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος το αργότερο 3 μήνες από τη παραλαβή της αίτησης του υποψήφιου δόκιμου κριτή. Η Ε.Κ  θα πληροφορήσει κάθε δόκιμο κριτή ποιος είναι ο μέντορας του. Ο μέντορας θα είναι ο σύνδεσμος του δόκιμου κριτή με την ΕΚ, θα παρακολουθεί την πρόοδο του και θα τον καθοδηγεί σε όλα τα σχετικά με την εκπαίδευση του.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο υποψήφιος δόκιμος κριτής πρέπει να πληροί τα παρακάτω:

(α) Να έχει ηλικία τουλάχιστον 20 ετών.

(β) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς Τοπικού, Ομοσπονδιακού, Πανεθνικού, Διεθνούς η Παγκόσμιου χαρακτήρα.

(γ) Να έχει τίτλο σπουδών βασικής εκπαίδευσης και να κατέχει τη βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(δ) Να είναι μέλος συλλόγου που είναι μέλος της Ομοσπονδίας (Π.Ο.Ο) για τουλάχιστον τρία χρόνια.

(ε) Να είναι εκτροφέας για τουλάχιστον τρία χρόνια σε ένα ή περισσότερα είδη πτηνών της κατηγορίας που ενδιαφέρεται να κρίνει, πριν υποβάλει την αίτηση για εξέταση στο Βασικό Επίπεδο.

(ζ) Να μην υπόκειται σε πειθαρχική ποινή επικυρωμένη από την Π.Ο.Ο.

(η) Κάθε δόκιμος κριτής πριν προχωρήσει με την εξέταση για το Βασικό Επίπεδο πρέπει να συνοδεύσει ένα κριτή εγκεκριμένο από την Π.Ο.Ο. σε δυο (2) διαγωνισμούς - εκθέσεις, να παρακολουθήσει και να λάβει μέρος στην κρίση πτηνών της ειδικότητας του και να προσκομίσει  δυο γραπτές αναφορές προόδου (**) από τον εγκεκριμένο κριτή στον Γραμματέα της Ένωσης  Κριτών. Στην περίπτωση που για κάποια κατηγορία δεν υπάρχει εγκεκριμένος κριτής από την Ομοσπονδία, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των κρίσεων με κριτή OMJ.

(θ) O δόκιμος κριτής εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς το Βασικό Επίπεδο εκπαίδευσης θεωρείται ικανός να κρίνει πτηνά της ειδικότητας του σε τοπικούς διαγωνισμούς - εκθέσεις πτηνών συντροφιάς ΜΟΝΟ.

(ι) Ο δόκιμος κριτής εάν αποτύχει στην πρώτη εξέταση δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξέτασης ξανά άλλα όχι πριν την πάροδο δυο (2) χρόνων.

(κ) O δόκιμος κριτής που ολοκληρώνει επιτυχώς το Βασικό Επίπεδο εκπαίδευσης, πριν υποβάλει την αίτηση εξέτασης για το Προχωρημένο Επίπεδο θα πρέπει να συνοδεύσει ένα κριτή εγκεκριμένο από την Π.Ο.Ο σε δύο διαγωνισμούς - εκθέσεις της Ομοσπονδίας, να παρακολουθήσει και να λάβει μέρος στην κρίση πτηνών της ειδικότητας του και να προσκομίσει δυο γραπτές αναφορές προόδου από τον εγκεκριμένο κριτή στον γραμματέα της ένωσης των Κριτών.

(λ) O δόκιμος κριτής εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς το Προχωρημένο Επίπεδο εκπαίδευσης θεωρείται ικανός να κρίνει σε τοπικούς ή άλλους διαγωνισμούς εκθέσεις της Ομοσπονδίας.

*/** Οι αιτήσεις έγγραφης και προόδου δοκίμων κριτών είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF  και μπορούν να ζητηθούν από την Ε.Κ.

 ΑΡΘΡΟ 3

Η εκπαιδευτική διαδικασία των δόκιμων κριτών χωρίζεται σε 2 μέρη, τη Θεωρητική και Πρακτική εξέταση.


Η Θεωρητική  εξέταση περιλαμβάνει προφορικές και γραπτές εξετάσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών απαντήσεων. Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω:


-Ανατομία και μορφολογία,

-Γενετική,

-Κανονισμοί της Ομοσπονδίας,

-Τεχνική της κρίσης,

-Αναγνώριση και Κρίση πτηνών σε καθορισμένο χρονικό διάστημα,

-Γραπτές αναφορές προόδου από εγκεκριμένο κριτή από την Ομοσπονδία.


Προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία οι δόκιμοι κριτές, πρέπει να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές κρίσεις με κριτή εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία.

Οι Σύλλογοι - μέλη πρέπει να αποδέχονται τη παρουσία των δοκίμων κριτών σε όλη τη διάρκεια των κρίσεων και να διευκολύνουν τη προγραμματισμένη εξάσκηση.

Ο δόκιμος κριτής πρέπει να επικοινωνήσει αρκετό χρόνο πριν από την επίσκεψη του με το σύλλογο  - μέλος της Ομοσπονδίας και να ζητήσει άδεια αποδοχής για την εκπαίδευση του. Επίσης πρέπει να πληροφορήσει τον γραμματέα της Ε.Κ.

Οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη παρουσία δόκιμων κριτών στις εκθέσεις συλλόγων-μελών και των σεμιναρίων τους, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο δόκιμο κριτή.

Η ημερομηνία των εξετάσεων καθορίζεται από την Ε.Κ. και ανακοινώνεται  τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή τους προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

ΑΡΘΡΟ 4

Δόκιμοι κριτές κατατάσσονται  σε δυο επίπεδα, το Βασικό και το Προχωρημένο. Δόκιμοι κριτές που έχουν σημαντική εμπειρία μπορούν να εξεταστούν στο Προχωρημένο επίπεδο, αν η Ένωση  Κριτών της Ομοσπονδίας το θεωρήσει εφικτό.

Βασικό Επίπεδο (Basic Level)

Ο δόκιμος κριτής είναι υποχρεωμένος να στείλει τις δυο γραπτές αναφορές προόδου μαζί με την αίτηση  για την εξέταση του Βασικού Επίπεδου στον γραμματέα της Ένωσης  Κριτών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τον διαγωνισμό - έκθεση που επιθυμεί να εξεταστεί.

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του δόκιμου κριτή στο Βασικό Επίπεδο μπορεί να λάβει μέρος σε τοπικούς διαγωνισμούς - εκθέσεις πτηνών συντροφιάς (εφόσον υπάρχουν πτηνά στις επιθυμητές κατηγορίες εξέτασης) που είναι μέλη της Ομοσπονδίας και εφόσον εκτελεί χρέη κρίσης εγκεκριμένος κριτής από την Π.Ο.Ο.

Θεωρητική εξέταση (υπεύθυνοι ο εξεταστής και ο γραμματέας της Ένωσης Κριτών)

Περιλαμβάνει :

 • Σωστή αναγνώριση σε 18 από 20 (90%) πτηνά της ειδικότητας του δοκίμου κριτή, χρονική περίοδος 30 λεπτά.
 • Απάντηση γραπτώς και σωστά τουλάχιστον σε 26 από τις 30 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων σε χρονική περίοδο 30 λεπτών. Ο δόκιμος κριτής επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει βιβλία, περιοδικά ή το διαδίκτυο για να απαντήσει τις ερωτήσεις, όχι όμως βοήθεια από άλλο πρόσωπο.
 • Κατά την διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης ο εξεταζόμενος μπορεί να ερωτηθεί προφορικά από τον εξεταστή η τον γραμματέα της ένωσης Κριτών.

Πρακτική εξέταση (υπεύθυνοι ο εξεταστής και ο γραμματέας της Ένωσης Κριτών)

Περιλαμβάνει:

 • Κρίση πτηνών

Το 50% από όλες τις κατηγορίες των πτηνών της ειδικότητας του δοκίμου κριτή που είναι διαθέσιμα στον τοπικό διαγωνισμό - έκθεση πρέπει να καλυφθούν κατά την περίοδο της εξέτασης.

Μια κλάση μόνο σε κάθε κατηγορία να κριθεί, κάθε κλάση να έχει μίνιμουμ τρία (3) πτηνά και μάξιμουμ έξι (6) αν είναι δυνατόν.

Τη διαλογή κλάσεων και πτηνών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση θα την κάνει ο εξεταστής. Χρόνος κρίσης για την κάθε κλάση 30 λεπτά.

Τα πτηνά να έχουν βαθμολογηθεί προηγουμένως από αναγνωρισμένο κριτή η τον εξεταστή και η βαθμολογία για το κάθε πτηνό να μην γίνει γνωστή στον δόκιμο κριτή προκαταβολικά αλλά μόνο μετά το πέρας της εξέτασης.

Η βαθμολογία για το κάθε πτηνό από τον δόκιμο κριτή να μην έχει μεγάλη διαφορά από αυτή του αναγνωρισμένου κριτή η του εξεταστή (1-2 βαθμοί διαφορά είναι ανεκτή).

Σε καμία περίπτωση ο εξεταστής δεν πρέπει κατά την διάρκεια της εξέτασης να εμπλακεί σε διαφωνίες με τον δόκιμο κριτή.

Ο εξεταστής να προσκομίσει τις κάρτες βαθμολογίας του δόκιμου κριτή και τις δικές του στον γραμματέα της  Ένωσης Κριτών.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα γίνει γνωστό στον δόκιμο κριτή και θα γίνει ενημέρωση στον ενδιαφερόμενο μετά από απόφαση της Ένωσης Κριτών.

 • Γραπτή αναφορά προόδου από τον εξεταστή για το δόκιμο κριτή πρέπει να σταλεί στον γραμματέα της Ένωσης  Κριτών μέσα σε μια εβδομάδα από την εξέταση.

 Προχωρημένο Επίπεδο (Advanced Level)

Ο δόκιμος κριτής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει  την απαραίτητη αίτηση και να την υποβάλει στο γραμματέα της Ένωσης  Κριτών μαζί με τις δυο γραπτές αναφορές προόδου από εγκεκριμένο κριτή τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τον διαγωνισμό - έκθεση της Ομοσπονδίας.

Η θεωρητική και πρακτική εξέταση του δόκιμου κριτή στο Προχωρημένο Επίπεδο λαμβάνει μέρος μόνο στον διαγωνισμό - έκθεση της Ομοσπονδίας από κριτή εγκεκριμένο από την ΠΟΟ.

Θεωρητική εξέταση (υπεύθυνος ο γραμματέας της Ένωσης Κριτών)

Περιλαμβάνει:

 • Σωστή αναγνώριση σε 19 από 20 (95%) πτηνά της ειδικότητας του δόκιμου κριτή, χρονική περίοδος 30 λεπτά.
 • Απάντηση γραπτώς και σωστά τουλάχιστον 28 ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων από 30, χρονική περίοδος 40 λεπτά. Ο δόκιμος κριτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει βιβλία ή άλλα μέσα βοήθειας για να απαντήσει τις ερωτήσεις.
 • Κατά την διάρκεια της θεωρητικής εξέτασης ο εξεταζόμενος μπορεί να ερωτηθεί προφορικά από τον εξεταστή η τον γραμματέα της Ένωσης Κριτών.

Πρακτική εξέταση (υπεύθυνοι ο εξεταστής και ο γραμματέας της Ένωσης  Κριτών)

Περιλαμβάνει:

 • Κρίση πτηνών

Το 75% των κατηγοριών των πτηνών της ειδικότητας του δόκιμου κριτή που είναι διαθέσιμα στον διαγωνισμό - έκθεση της Ομοσπονδίας πρέπει να καλυφθεί κατά την περίοδο της εξέτασης.

Μια (1) κλάση μόνο σε κάθε κατηγορία επιλογής να κριθεί, κάθε κλάση να έχει μίνιμουμ τρία (3) πτηνά και μάξιμουμ έξι (6).

Τη διαλογή κατηγοριών, κλάσεων και πτηνών που θα πτηνών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση θα την κάνει ο εξεταστής με την βοήθεια γραμματέα της Ένωσης Κρίτων.

Χρόνος κρίσης για την κάθε κλάση 30 λεπτά.

Τα πτηνά να έχουν βαθμολογηθεί προηγουμένως από αναγνωρισμένο κριτή η τον εξεταστή και η βαθμολογία για το κάθε πτηνό να μην γίνει γνωστή στον δόκιμο κριτή προκαταβολικά αλλά μόνο μετά το πέρας της εξέτασης.

Η βαθμολογία για το κάθε πτηνό από τον δόκιμο κριτή να μην έχει μεγάλη διαφορά από αυτή του αναγνωρισμένου κριτή η του εξεταστή (1-2 βαθμοί διαφορά είναι ανεκτή).

Σε καμία περίπτωση ο εξεταστής δεν πρέπει κατά την διάρκεια της εξέτασης να εμπλακεί σε διαφωνίες με τον δόκιμο κριτή.

Ο εξεταστής πρέπει να προσκομίσει άμεσα τις κάρτες βαθμολογίας του δόκιμου κριτή στον γραμματέα της Ένωσης  Κριτών.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα γίνει γνωστό στον δόκιμο κριτή και θα γίνει ενημέρωση του, μετά από απόφαση της Ένωσης Κριτών.

 • Γραπτή αναφορά προόδου από τον εξεταστή για το δόκιμο κριτή πρέπει να δοθεί στον γραμματέα της Ένωσης Κρίτων αυθημερόν.

ΑΡΘΡΟ 5

Από την Ε.Κ χορηγείται στους επιτυχόντες κριτές σχετική βεβαίωση ικανότητας κριτή, όπου εκτός από το ονοματεπώνυμο αναγράφεται η ημερομηνία απονομής και η ειδικότητα για την οποία πιστοποιήθηκε ο νέος κριτής. Με τα στοιχεία αυτά εγγράφεται αυτομάτως και στο μητρώο της Ε.Κ. στο επίπεδο που ανήκει. Στη συνέχεια ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ της Ομοσπονδίας ενημερώνει εγγράφως τα μέλη – συλλόγους της Ομοσπονδίας και αναρτά το νέο κριτή στην ιστοσελίδα και τις τυχόν ομάδες κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας.